Onze visie

Onze basisschool wil bouwen aan een hartelijke leef- en leergemeenschap waarin elk kind uitgenodigd wordt om te werken aan zijn totale harmonische ontwikkeling. Bij het realiseren van ons eigen onderwijs- en opvoedingsproject laten we ons sterk leiden door de “Opdrachten voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen”, de kern van het opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen.


Binnen vijf opdrachten leggen wij eigen accenten die beschreven worden in ons schoolwerkplan. 

1.Wij werken aan een christelijke school.


Op een creatieve en eigentijdse manier laten wij de kinderen kennismaken met de blijde boodschap van Jezus Christus. Vanuit een evangelische geest reiken wij de kinderen een christelijke visie op God, mens en wereld aan. Een houding van bewondering en verwondering voor het leven, de wereld en een geloof in de scheppende kracht van de mens laat ons werken met de goede krachten in onszelf, collega’s, kinderen en ouders. In een respectvolle houding tegenover onze partners in de opvoeding blijven wij ijveren voor respect, voornaamheid, orde en discipline, verdraagzaamheid en vriendschappelijke omgang, behulpzaamheid en solidariteit. Daarbij hebben de kinderen groeikansen, met falen en telkens opnieuw beginnen. 
Zich goed voelen in de groep staat voorop.

2.Wij werken aan degelijk en samenhangend onderwijs.


In ons schoolwerkplan wordt steeds getracht op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze kinderen en jonge mensen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Continue ontwikkelings- en leerlijnen worden zowel in kleuter- als in lager onderwijs ontwikkeld om alle aspecten van de algemene ontwikkeling te laten behandelen (jaarplannen). 

Het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool en de leerplannen voor de lagere school vormen de leidraad en het minimumprogramma dat we nastreven. 

In de keuze van de handboeken laten wij ons leiden door kwaliteit op gebied van inhoud en didactische verwerking. Daarnaast neemt de leerkracht het initiatief tot een aangepaste verwerking in de eigen klas: gedifferentieerde taken, projecten, thema’s, contractwerk, leren leren, hoekenwerk. 

Er is het engagement om de totale ontplooiing van het kind te stimuleren. Het lessenrooster, het jaarplan, de lessen en activiteiten, de projecten getuigen van onze aandacht voor de verschillende aspecten van een harmonieuze ontwikkeling van het kind: de talige ontwikkeling, de wiskundige ontwikkeling, de gerichtheid op de wereld via de wereldoriëntatie, de muzisch-creatieve ontwikkeling, de socio-emotionele ontwikkeling. 

Een brede waaier van kansen worden de kinderen aangereikt om een brede kijk te ontwikkelen en om in contact te komen met de vele boeiende aspecten van de culturele en mondiale wereld: de deelname aan theatervoorstellingen, bezoek van tentoonstellingen, diverse leeruitstappen, klas- en schoolconcerten, samenwerking met de naburige rusthuizen, grootouderfeest, wetenschapstheater, …. 

Taalvaardigheid krijgt extra kansen bij de deelname aan de bib-werking, extra aandacht voor de klasbibliotheek, onthaalmomenten en kringgesprekken, tutorlezen, gedichtendag… 

Het thematisch werken versterkt de integratie van de verschillende vakken. Uitwerken van creatieve schoolprojecten brengt veel creatieve energie op gang en stimuleert de verbondenheid op school: klasdoorbrekend werken rond Olympische Spelen, carnaval, sinterklaas, wetenschappen en techniek, milieuzorg, bosklas, zeeklas…. 

Er is een stijgende aandacht voor het leren leren en de daarbij horende ontwikkeling van intellectuele vaardigheden: verschillende infobronnen raadplegen, gebruik van de schoolagenda, leren samenvatten, leerstrategieën hanteren, huistaken maken en toetsen voorbereiden, werkafspraken, takenbord, structuur via kalenders… 
Vanaf het derde leerjaar is er de mogelijkheid om studie te volgen. 

Het zinvol integreren van ICT in ons onderwijs staat voorop. De ICT-coördinator is er om het computergebruik te coördineren. Niet wat de kinderen weten of kennen over de computer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen doen. 
ICT staat in dienst van onze onderwijspraktijk. Vandaar de klemtoon op "zinvolle toepassingen”. Die meerwaarde kan zich op allerlei vlakken situeren: snellere leerresultaten, meer motivatie en succeservaringen, betere kansen op differentiatie, extra kansen op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer samenwerkend leren…. 

Het pakket bewegingsopvoeding krijgt met een bijzondere leermeester bewegingsopvoeding in lager- en in kleuteronderwijs extra mogelijkheden: van watergewenning tot gestructureerd zwemmen vanaf het eerste leerjaar, schoolsportdag, speelplaatswerking, brevettenacties. De school beschikt over de ideale infrastructuur (eigen sportzaal+ ruime speelplaats + speelweide) om kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding te geven. Deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten, loopcross op eigen gemeente, sportklassen.. 

3.Wij werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat.


Wij zoeken de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken bij het leren. Onze opvoeding wordt gedragen door: 

 • Onze gerichtheid op het unieke van ieder kind. Wij stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. 
 • De pedagogie van de verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. 
 • De pedagogie van de hoop. Wij hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. 
 • De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. 


Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: 

 • Model staan voor goed leren 
 • Strategische vragen stellen 
 • Aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen 
 • Zinvolle contexten aanbieden 
 • Peilen naar de vorderingen 
 • Interactieprocessen begeleiden 
 • Helpen en coachen 

 

4.Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.


De brede zorg voor elk kind is een opgave van elke dag voor het hele schoolteam. 
Het is een waardevol engagement dat het team op zich neemt en dat concrete vorm krijgt: 
Onze zorgcoördinator bouwt in samenspraak met leerkrachten en directie het zorgbeleid op school verder uit, zij ondersteunt het handelen van de leerkrachten en zoekt naar de beste begeleiding voor de (zorg)kinderen. Zij vormt het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten, ouders, externe hulpverleners,… en legt alle contacten met het Centrum voor leerling begeleiding (CLB). 

In functie van gelijke kansen werken we vooral rond het verhogen van de taalvaardigheid en willen we nog meer aandacht hebben voor het socio-emotionele aspect. Samen met alle teamleden zoeken we naar een manier om beter te kunnen omgaan met de soms grote verschillen tussen leerlingen. Het zoeken naar werkvormen die meer ruimte scheppen om zorgverbredend te werken: hoekenwerk, contractwerk, model beheersing-herhaling-verdieping… Het uitwerken van een eigen leerlijn voor kinderen die het echt moeilijk krijgen. Het inschakelen van de computer bij remediëring en inoefening binnen de klas en de computerklas. 

Via ons kind- en leerlingvolgsysteem willen wij onze kinderen in hun ontwikkeling nauwgezet volgen en dit vanaf de kleuterklas, waardoor wij de kwaliteit van ons didactisch handelen willen bewaken en kinderen met ontwikkelingsproblemen remediërend begeleiden op klasniveau. Wij doen aan gerichte observatie in het kleuteronderwijs. Er is een doorstroming van relevante gegevens over de kinderen van kleuter- naar kleuterklas, van kleuter – naar eerste leerjaar, in de overgang naar een ander leerjaar. 

Tevens zullen de kinderen en de ouders ervaren dat de opvoeders begaan zijn met iedereen. Het persoonlijk contact met de ouders wordt prioritair gesteld. Gegevens van Multi-disciplinaire teams: CLB, revalidatie…. worden passend aan de ouders doorgegeven in gesprekken, rapportbesprekingen, agenda. Via het contactmoment eind augustus, het contact van elke dag, infoavonden voor ouders, meeleefmomenten voor peuters, rapportbespreking einde eerste en derde trimester, infoavonden derde kleuters en leerlingen zesde klas…, infoavond Mega-project ouders zesde klas, studiekeuzebegeleiding. 

5.Wij werken aan de school als gemeenschap.


Het schoolbestuur, directie en personeelsleden, de schoolraad, het oudercomité, ouders en leerlingen bouwen elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheidszin en zorg aan onze schoolgemeenschap. Wij ijveren voor een wederzijdse goede communicatie. 

De school werkt positief mee met de ouderraad en omgekeerd (infoavond, schoolfeest, kaarting, taartenslag, zoeken naar gepaste ondersteuning in middelen zoals verfraaiing van de speelplaats… ) 

De school stelt vaak de deuren open en licht ouders in over activiteiten en plannen. (infoavonden omtrent concrete klassenwerking, website, schoolbrochure, schoolplanning, nieuwsbrieven, bevraging en evaluatie). De ouders beschouwen de schoolgemeenschap als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. Zij helpen de scholengemeenschap uitbouwen. 
 
Personeelsvergaderingen zijn een samen zoeken naar beter functioneren als team ten voordele van de totale ontwikkeling van het kind. Het zoeken naar jaarplannen, leerlijnen, observatieschema’s, continuïteit in de klassenwerking zijn daar uitingen van. 

Wij vinden het goed om er samen over te waken dat het schoolreglement wordt toegepast, we willen het regelmatig evalueren, aanpassen en de afspraken naleven.